ALGEMENE VOORWAARDEN GEDRAGSTHERAPIE OUD

Van hondengedragstherapeut Marian van Gerven, gevestigd te Soest en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (plaats) …………… onder nummer………….

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1          Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij de gedragstherapeut met de klant afspreekt een gedragstherapeutische behandeling in te stellen voor de hond(en) van die klant.

1.2         Gedragstherapeutische behandeling: het opmaken van een anamnese, het stellen van een diagnose, het vaststellen van een therapie en het begeleiden, adviseren en instrueren van de cliënt met betrekking tot de uit te voeren therapie.

1.3          Gedragstherapeut: Marian van Gerven, gevestigd te Soest, aangesloten bij ………….

1.4         Klant: de eigenaar van de hond, die de gedragstherapeut inschakelt en opdracht geeft voor de gedragstherapeutische behandeling van het gedrag van zijn/haar hond.

1.5         Contractperiode: de overeengekomen duur van de opdracht in de vorm van één of meer afspraken met een van tevoren afgesproken tijdsduur.

 

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN EN DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, die de klant heeft gegeven en die de gedragstherapeut heeft aanvaard conform artikel

2.2         Een overeenkomst van opdracht komt tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken tot het vaststellen van een eerste diagnose en de vervolgafspraken ter begeleiding van de klant in het uitvoeren van de therapie.

2.3         Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden zijn uitsluitend geldend indien de gedragstherapeut deze schriftelijk heeft bevestigd aan de klant.

2.4          Door het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 3: UITVOERING VAN DE OPDRACHT

3.1         De gedragstherapeut staat in voor het onderhouden van haar capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.

3.2          De tussen de gedragstherapeut en de klant gesloten overeenkomst leidt tot een inspanningsverbintenis van de gedragstherapeut tot het leveren van gedegen en vakkundig advies. De gedragstherapeut voert de werkzaamheden uit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

3.3         De klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van de gedragstherapeut op te volgen en gebruik te maken van de door de gedragstherapeut voorgestelde hulpmiddelen en adviezen in verband met de veiligheid van de klant, de gedragstherapeut en de omgeving.

3.4         De klant dient voorafgaand aan de gedragstherapeutische behandeling de gedragstherapeut te informeren indien sprake is van (een vermoeden van) van een (besmettelijke) ziekte van de hond(en) of als de hond(en) recent in contact is geweest met een ander ziek dier. De gedragstherapeut beoordeelt of de behandeling op dat moment kan doorgaan.

3.5          Toezeggingen, in welke zin dan ook gedaan door de gedragstherapeut worden, indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.

3.6         Honden, die een gedragstherapeutische behandeling ondergaan, zijn beschermd tegen overdraagbare ziekten, aantoonbaar middels een titerbepaling of gangbare entingen.

 

ARTIKEL 4: VERLENGING EN BEËINDIGING

4.1         Verlenging van de contractperiode is mogelijk door het maken van een vervolgafspraak door beide partijen conform artikel 2.

4.2         De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.

4.3          Na overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk.

4.4          De tussen de gedragstherapeut en de klant gesloten overeenkomst wordt tussentijds beëindigd:

  • Op uitdrukkelijk verzoek van de klant;
  • Door het overlijden van de te behandelen hond(en);
  • Na een eenzijdige beslissing van de gedragstherapeut, indien de gedragstherapeut van mening is dat van haar redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de behandeling wordt voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat;
  • Na een eenzijdige beslissing van de gedragstherapeut indien het vertrouwen tussen gedragstherapeut en de klant op ernstige wijze is verstoord.

Indien de overeenkomst op eenzijdig verzoek van de gedragstherapeut tussentijds wordt beëindigd zal zij, alvorens hiertoe over te gaan, de klant hierover informeren en haar motivatie aan de klant uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.

4.5          Indien de overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de klant in rekening worden gebracht, tenzij sprake is van ondeelbare werkzaamheden. Dit naar beoordeling van de gedragstherapeut.

4.6          Partijen kunnen de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder opgaaf van redenen beëindigen indien:

  • De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
  • De wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  • De wederpartij bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf wegens een strafbaar feit;
  • De wederpartij handelt in strijd met het recht

 

ARTIKEL 5: VERGOEDINGEN

5.1         In de overeenkomst stellen de gedragstherapeut en de klant de vergoeding vast voor de overeengekomen gedragstherapeutische behandeling. Het tot stand komen van de overeenkomst leidt altijd tot de verplichting van betaling.

5.2         Betaling van de nota van de gedragstherapeut geschiedt contant, direct na het consult. Voor niet contante betalingen geldt een betalingstermijn van 10 dagen na factuurdatum, in welk geval administratiekosten in rekening gebracht worden.

5.3         Annulering door de klant van gemaakte afspraken zal door de gedragstherapeut aanvaard worden. Indien de klant een gemaakte afspraak eenzijdig opzegt, blijft de betalings-verplichting van kracht.

5.4         Indien de afspraak binnen vijf dagen voor aanvang van de afspraak wordt geannuleerd, brengt de gedragstherapeut 25 % van de vergoeding voor de betrokken afspraak in rekening. Hiervoor geldt een betalingstermijn van 10 dagen na factuurdatum.

5.5         Indien de klant de gemaakte afspraak annuleert in verband met ziekte of overlijden van het dier of andere zaken van overmacht, brengt de gedragstherapeut 10 % van de vergoeding voor de betrokken afspraak in rekening. Hiervoor geldt een betalingstermijn van 10 dagen na factuurdatum.

5.6         Indien de gedragstherapeut door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, probeert de gedragstherapeut de klant daarvan tijdig telefonisch op de hoogte te brengen. Indien de klant dit bericht van annulering onverhoopt niet tijd ontvangt, kan hij/zij geen rechten ontlenen aan het niet ontvangen van het bericht van annulering.

5.8         Indien de klant in gebreke blijft tot het nakomen van één of meer van zijn/haar verplichtingen wordt tot incasso overgegaan. De klant is, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden, exclusief BTW, gesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met rente met een minimum van 50,00 (vijftig euro).

 

ARTIKEL 6: AANS PRAKELIJKHEID

6.1          De gedragstherapeut zal in alle redelijkheid haar uiterste best doen om het gewenste resultaat van de behandeling te bereiken. De gedragstherapeut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het door de klant gewenste resultaat. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft de betalingsverplichting onverkort bestaan.

6.2         De gedragstherapeut is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, die de hond(en) mogelijk oplopen tijdens of ten gevolge van de gedragstherapeutische behandeling.

6.3         De gedragstherapeutische behandeling gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid van de klant. De klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar hond(en).

6.4         De klant wordt geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) afgesloten te hebben, die ook voor zijn/haar hond(en) geldig is.

 

ARTIKEL 7: GEHEIMHOUDING

7.1         De gedragstherapeut beschouwt alle aan haar verstrekte informatie als vertrouwelijk voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7.2         De gedragstherapeut gebruikt eventueel gemaakt video- of fotomateriaal alleen met schriftelijke toestemming van de klant voor andere doeleinden dan de gedragstherapeutische behandeling.

 

ARTIKEL 8: INTELLECTUELE EIGENDOM EN COPYRIGHT

8.1         De gedragstherapeut behoudt zich alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht inzake methoden, therapie en hulpmiddelen in de meest brede zin zijn ontwikkeld.

8.2         Alle door de gedragstherapeut verstrekte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake de gedragstherapeutische behandeling en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gedragstherapeut worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

 

ARTIKEL 9: KLACHTENREGELING

9.1         Indien de klant niet tevreden is over de gedragstherapeut of over de gedragstherapeutische behandeling, dan kan de klant een klacht indienen bij de gedragstherapeut. De gedragstherapeut zal samen met de klant proberen het probleem op te lossen.

9.2          De klant is verplicht om de door de gedragstherapeut te verrichten prestatie onverwijld te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. De klant dient klachten over de verrichtte diensten binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk aan de gedragstherapeut te berichten.

9.3          Indien de gedragstherapeut de klacht over de verrichtte prestatie gegrond bevindt, heeft de gedragstherapeut te allen tijde het recht om:

  • Indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten, of
  • Het door de klant verschuldigde bedrag te crediteren, zulks ter keuze van de gedragstherapeut.

9.4          Partijen komen ten aanzien van alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, overeen dat deze geschillen in eerste instantie worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank, waaronder de gedragstherapeut ressorteert. Op de overeenkomst tot opdracht is het Nederlands recht van toepassing, onverminderd de bevoegdheid van de gedragstherapeut een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.   Typefouten en wijzigingen voorbehouden.

 

 

ARTIKEL 10: SLOTBEPALINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

10.1       Voor het overige, niet bepaalde, beslist de gedragstherapeut. Deze beslissingen zijn bindend.