ALGEMENE VOORWAARDEN INDIVIDUELE UITLAATDIENST

Artikel 1 – Definities

1.1          Opdrachtnemer: Een Goed Hondenleven te Soest, KvK 73716936.

1.2          Opdrachtgever: eigenaar van de hond(en).

1.3          Opdracht: het uitlaten van de hond(en) van de opdrachtgever door de opdrachtnemer.

1.4          Hond: hond(en) van opdrachtgever die door opdrachtnemer worden uitgelaten.

Artikel 2 – Algemeen

2.1       Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten en de algemene voorwaarden.

2.2          Deze voorwaarden zijn van toepassing op de opdrachten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

2.3          Om te bepalen of de hond geschikt is om door de opdrachtnemer te worden uitgelaten, wordt er een intakegesprek en kennismaking met de hond(en) gehouden.

2.4          De opdrachtnemer mag te allen tijde bepalen welke honden worden toegelaten tot de individuele uitlaatdienst.

Artikel 3 – Rechten en plichten opdrachtnemer

3.1          De opdrachtnemer zal de hond(en) op de afgesproken tijden ophalen en terugbrengen naar het afgesproken adres.

3.2          De opdrachtnemer is niet aan te merken als eigenaar/bezitter van de hond en de opdrachtgever is altijd wettelijk aansprakelijk voor zijn/haar hond(en).

3.3          De opdrachtnemer heeft het recht hond(en) te weigeren.

3.4          De opdrachtnemer heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, tenzij anders is afgesproken met de opdrachtgever.

3.5          De opdrachtnemer heeft het recht de opdrachtovereenkomst per direct op te zeggen, als de veiligheid voor mens en dier, openbare orde, volksgezondheid en dierenwelzijn in het gedrang zijn. Reeds betaalde gelden worden dan terugbetaald aan de opdrachtgever.

3.6          De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor hond(en) (tijdelijk) niet mee te nemen, indien blijkt dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft/hebben.

3.7          Wanneer opdrachtnemer door onvoorziene omstandigheden (ziekte, ongeval, pech, e.d.) de uitlaatdienst niet kan verrichten, zal deze de opdrachtgever zo snel als mogelijk hiervan berichten. Deze wandeling wordt niet in rekening gebracht.

3.8          De opdrachtnemer houdt de opdrachtgever op de hoogte van het gedrag en de gezondheid van de hond.

3.9          De opdrachtnemer heeft het recht om de wandeling niet door te laten gaan bij extreme gladheid, hitte of weeralarm. De opdrachtgever wordt hier zo snel als mogelijk over ingelicht.

3.10       De opdrachtnemer handelt naar eigen inzicht bij calamiteiten en gaat zo nodig met de hond naar een dierenarts. De dierenartsrekening is voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4 – Rechten en plichten opdrachtgever

4.1          De opdrachtgever geeft de opdrachtnemer toestemming om het huis met een door de opdrachtgever aangeleverde sleutel te betreden.

4.2          De hond dient gezond te zijn en voldoende beschermd tegen Parvo, Hondenziekte en Leverziekte aantoonbaar door een geldende enting of een titerbepaling. Tevens dient de hond vrij te zijn van oormijt, teken, vlooien, wormen of andere besmettelijke ziekten.

4.3          De opdrachtgever dient de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval voor de dag dat de hond uitgelaten wordt, op de hoogte te stellen van loopsheid of eventuele ziekten/beperkingen van de hond.

4.4          De opdrachtnemer geeft de hond(en), indien schriftelijk overeengekomen met de opdrachtgever, eten en/of medicijnen na het wandelen.

4.5          De opdrachtgever machtigt opdrachtnemer (indien niet bereikbaar) om op kosten van opdrachtgever medische zorg te verschaffen aan diens hond indien opdrachtnemer dit noodzakelijk acht.

4.6          De opdrachtgever is verplicht het inschrijfformulier volledig en waarheidsgetrouw in te vullen.

4.7          De opdrachtgever is verplicht te zorgen dat de hond aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien de hond niet aanwezig is bij het afhalen worden de kosten van de afgesproken individuele uitlaatdienst onverminderd in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

4.8          Bij verhindering dient de opdrachtgever zich uiterlijk 24 uur van tevoren af te melden bij opdrachtnemer. Afmeldingen na deze tijd, worden volgens normaal tarief in rekening gebracht.

4.9          De opdrachtgever heeft het recht te allen tijde op te zeggen. Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1          De hond moet zijn opgenomen in de WA verzekering van de opdrachtgever. U blijft als eigenaar van uw hond te allen tijde wettelijk aansprakelijk voor door uw hond aangerichte schade aan anderen of aan eigendommen (waaronder honden) van anderen.

5.2          De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan inboedel en/of huis van opdrachtgever veroorzaakt door de hond van opdrachtgever.

5.3          De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het weglopen van de hond. Als dit toch gebeurt, zal opdrachtnemer alles in het werk stellen de hond terug te vinden.

5.4          De opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald.

5.5          De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ziekte, dood, ongewenste dekkingen, aandoeningen of letsel aan de hond, al dan niet opgelopen tijdens de wandeling.

Artikel 6 – Betalingen en pakketten

6.1          Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.

6.2          De opdrachtgever zorgt dat minimaal één dag voor de afgesproken uitlaatdienst, het verschuldigde bedrag op de rekening van de opdrachtnemer staat.

6.3          In geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd de opdracht op te schorten en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de verzuimdatum aan opdrachtgever in rekening te brengen.

6.4          Bij beëindiging van het contract door opdrachtgever vindt geen terugbetaling plaats.
Artikel 7 – Sleutelovereenkomst

7.1          De huissleutel zal in het bezit komen van de individuele uitlaatdienst ‘Een goed hondenleven’. De eigenaar Marian van Gerven zal als enige persoon gebruik maken van de sleutel om de hond(en) op afgesproken tijden op te halen en thuis te brengen.

7.2          De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of inbraak die tijdens het bezit van de sleutel door de individuele uitlaatdienst ‘Een goed hondenleven’ plaatsvindt.

7.3          De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het zoekraken van de huissleutel. De opdrachtnemer is verplicht dit direct aan de opdrachtgever te melden.

7.4          Wanneer er met alarmcodes gewerkt wordt, is te allen tijde de opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding.

7.5          De opdrachtnemer zal direct de sleutel inleveren wanneer de individuele uitlaatdienst door ‘Een goed hondenleven’ niet meer hoeft te worden uitgevoerd.

7.6          De opdrachtnemer zal de sleutel niet dupliceren, niet voorzien van een adres, zorgvuldig bewaren, slechts gebruiken ten behoeve van het ophalen en terugbrengen van de hond(en).