ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE- EN GROEPSLESSEN

ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVE- EN GROEPSLESSEN

Van Hondenschool Een Goed Hondenleven, gevestigd te Soest en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amersfoort onder nummer 73716936..

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1          Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij de hondenschool met de klant een privé- of groepsles afspreekt.

1.2        Klant: de eigenaar van de hond, die de hondenschool inschakelt en opdracht geeft voor privé- en/of groepslessen.

1.3          Hondenschool: een kynologisch instructeur die namens Een goed hondenleven de privé- en/of groepslessen verzorgd.

1.4         Contractperiode: de overeengekomen duur van de opdracht in de vorm van één of meer afspraken met een van tevoren afgesproken tijdsduur.Artikel 2: DEELNAME AAN PRIVE- OF GROEPSLESSEN

2.1          De hondenschool bepaalt of een klant in aanmerking komt voor de ingeschreven privé en/of groepslessencursus en behoudt zich het recht voor de inschrijving om welke reden dan ook te weigeren of de klant door te verwijzen naar een andere privé- of groepsles.

2.2          De hondenschool behoudt zich het recht voor om klanten deelname aan een training of workshop te weigeren wanneer de hondenschool dit niet veilig acht, medisch niet verantwoord acht en/of er een risico vormt in welk opzicht dan ook voor hond, andere mensen en/of andere deelnemende honden.

2.3          Klanten worden alleen toegelaten tot de privé- of groepslessen als hun hond(en) een geschikt tuig of halsband dragen. Antitrektuigen, slipkettingen, prikbanden, half checks, halti ’s en dergelijke zijn niet toegestaan op de hondenschool. Ook een flexlijn is niet toegestaan tijdens de trainingen. De hondenschool beoordeelt de materialen die de klant gebruikt en behoudt zich het recht voor om de klant te weigeren tijdens de privé- of groepslessen.

2,4          De hond dient gezond te zijn en voldoende beschermd tegen Parvo, Hondenziekte en Leverziekte aantoonbaar door een geldende enting of een titerbepaling. Ook dient de hond vrij te zijn van oormijt, teken, vlooien, wormen of andere besmettelijke ziekten.

2.5          Door de klant meegebrachte gezinsleden zijn welkom en mogen deelnemen aan de privé- of groepsles. Als een cursist jonger is dan 16 jaar dient deze te allen tijde begeleid te worden door een ouder of een voogd.

ARTIKEL 3: BETALING

3.1          De privélessen dienen direct contant te worden betaald of vooraf overgemaakt te worden op de bankrekening van de Hondenschool.

3.2          De groepslessen dienen voor de start van de groepslessen overgemaakt te worden op de bankrekening van de Hondenschool.

ARTIKEL 4: DE OVEREENKOMST 

4.1          Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen die de klant aangaat met de Hondenschool.

4.2          De inschrijving is akkoord wanneer de cursist via e-mailcontact akkoord heeft gegeven middels het inschrijfformulier. Na ontvangst van betaling is de inschrijving definitief.

4.3          In geval van niet tijdige betaling behoudt de Hondenschool zich het recht om de klant niet deel te laten nemen aan de cursus.

4.4          Als de klant minderjarig is, is de inschrijving door ouder of voogd verplicht.

ARTIKEL 5: ANNULERING

5.1          De hondenschool heeft het recht om cursussen, trainingen of workshops af te gelasten wanneer het onverantwoord is om de honden te vervoeren, bij ziekte of afwezigheid van de trainer of andere onvoorziene omstandigheden. De afgelaste groepsles wordt verzet naar een andere (door de Hondenschool bepaalde) dag.

5.2          De cursist dient minimaal 24 uur van tevoren via het contactformulier of telefonisch af te zeggen, wanneer hij/zij niet in staat is bij de groepsles aanwezig te zijn. Door de klant afgelaste groepslessen komen te vervallen. Het is niet mogelijk geld terug te ontvangen.

5.3          De klant dient minimaal 2 x 24 uur van tevoren via het contactformulier of telefonisch af te zeggen, wanneer hij/zij de privéles wil afzeggen. Een privéles kan tot uiterlijk 48 uur voor de les kosteloos worden geannuleerd. Binnen 48 uur voor aanvang wordt er 25% van de kosten in rekening gebracht.

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID

6.1          De Hondenschool is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan de klant of hond.

6.2         De Hondenschool behoudt zich het recht voor de tarieven en de algemene voorwaarden te wijzigen. Genoemde tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele typefouten en/ of calculatie fouten.

6.3          De Hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van de gewenste resultaten.

6.4          De klant is aansprakelijk voor alle schade welke door de klant en zijn/haar hond aan personen, dieren of (goederen) materialen (worden) wordt toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van  de Hondenschool, andere mensen en/of de locatie waar getraind wordt.

6.5          De klant dient zelf een WA-verzekering te hebben, waar de honden in zijn opgenomen. Hij/zij blijft te allen tijde aansprakelijk voor de daden van de hond.

6.6          De klant en/of de hond die hinder of last oplevert, kan door de Hondenschool verzocht worden de les te verlaten. De klant heeft geen recht op teruggave van betaalde of verschuldigde gelden.

ARTIKEL 7: COPYRIGHT

7.1          Door de Hondenschool verstrekte schriftelijke materialen (e-mails en hand-outs) vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hondenschool worden verveelvoudigd of verspreid, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht op papier of digitaal.

ARTIKEL 8: KLACHTEN

8.1          De klant kan mondeling of schriftelijk klachten richten aan de Hondenschool. fffffffff